Historia

Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach do marca 2005 r. znajdował się na terenie malowniczej miejscowości wypoczynkowej Charzykowy. Został on utworzony w 1986 roku na podstawie Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 48/85 z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych w Charzykowach. Od 1992 r. zmieniono jego nazwę na Dom Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych. W domu tym zamieszkiwały 94 osoby. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach przebywali w dwóch oddzielnych obiektach położonych od siebie w odległości 1,5 km: Dom Pomocy Społecznej „Skarpa” i jego filia „Jagoda”.

Dom „Skarpa” został otwarty 23 kwietnia 1987 r. po adaptacji pomieszczeń hotelu, który został wybudowany w 1974 r. W domu tym mieściła się administracja i zamieszkiwało 51 mieszkańców. Łączna powierzchnia użytkowa domu „Skarpa” wynosiła ok. 1200 m2.

Dom „Jagoda”, który znajdował się w centrum miejscowości Charzykowy uruchomiono w 1989 r. jako filię domu „Skarpa”. Dawniej mieścił się tutaj pensjonat o tej samej nazwie, który wybudowano w latach 70 - tych. Zamieszkiwały tu 43 osoby. Łączna powierzchnia użytkowa domu „Jagoda” wynosiła ok. 600 m2. Do grudnia roku 1992 nadzór nad ówczesnym Państwowym Domem Pomocy Społecznej w Charzykowach sprawował Wojewoda Bydgoski za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. To właśnie tam zapadały decyzje o kierowaniu osób potrzebujących opieki do Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach.

Po wejściu w życie ustawy z 29 listopada 1990 o pomocy społecznej /Dz. U. z 1990 r. Nr 87, poz. 506 ze zm./ powstały Wojewódzkie Zespoły Pomocy Społecznej. Powstały także Ośrodki Pomocy Społecznej, których pracownicy socjalni wnioskowali m. in. o skierowanie do domów pomocy. Organem wydającym decyzje o skierowaniu był wspomniany wcześniej WZPS w Bydgoszczy.

Pomieszczenia oraz infrastruktura Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach, tak jak w zdecydowanej większości domów, których budynki zostały zaadoptowane na potrzeby domu po hotelach, pensjonatach czy dawniejszych dworkach, nie spełniała wymaganych standardów określonych w załączniku do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Konieczne wiec było opracowanie programu naprawczego.

W związku z reformą administracyjną kraju zmienił się stan prawny Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach i nastąpiło przekazanie go do Powiatu Chojnickiego. Organem nadzorującym i decyzyjnym został Zarząd Powiatu Chojnickiego, wykonujący swoje zadania za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizacja zatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki oraz Zarząd Powiatu Chojnickiego programu naprawczego zaowocował otrzymaniem 31 grudnia 1999 r. warunkowego zezwolenia nr 2/1999 na prowadzenie działalności domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach już od dłuższego czasu planowano rozszerzenia zakresu opieki. Terapeuci i opiekunowie pracujący w domu przechodzili różnorakie szkolenia z dziedziny opieki nad osobami psychicznie chorymi. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach od 25 stycznia 1999 r. działało Stowarzyszenie Wspierających Osoby Niepełnosprawne, którego szeregi składały się w większości z pracowników domu.

Dnia 2 sierpnia 2002 r., na wniosek Przewodniczącego Powiatu Chojnickiego z 9 kwietnia 2002 r., decyzją Wojewody Pomorskiego nr 8/2002 Dom Pomocy Społecznej w Charzykowach uzyskał możliwość przyjmowania osób przewlekle psychicznie chorych. Dodatkowo zwiększono maksymalną liczbę mieszkańców o dwie osoby co dawało w sumie możliwość umieszczenia 96 osób.

Dom pomocy w Charzykowach miał już określoną drogę rozwoju i chciał docelowo zapewnić opiekę tylko osobom przewlekle psychicznie chorym. Optymalnym rozwiązaniem problemu dostosowania standardów świadczonych usług okazała się adaptacja jednego z niedokończonych budynków z kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Sam koszt adaptacji był znacząco mniejszy aniżeli ten, który opiewał w programie naprawczym. Wszystkie pomieszczenia spełniały standardy co do powierzchni przypadającej na mieszkańca. W budynku i jego otoczeniu nie było barier architektonicznych. Nic więc dziwnego, że 2 listopada 2004 r. Starosta Chojnicki wniósł pismo do Wojewody Pomorskiego o zmianę siedziby oraz przeznaczenia i typu Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach.

Efektem tego było podjęcie przez Radę Powiatu Chojnickiego uchwały nr XXIV/184/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach oraz uchwały nr 86/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W marcu 2005 roku nastąpiła przeprowadzka mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach do domu pomocy w Chojnicach. 

W nowym Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach znajdują się pokoje mieszkalne jedno-, dwu- i trzyosobowe oraz: pokój gościnny, sala rehabilitacyjna, 15 pracowni terapeutycznych,  biblioteka, gabinety lekarskie , gabinety opiekunek,  kapliczka, kąciki telewizyjne, świetlica, kawiarnia.

W grudniu 2006 roku po spełnieniu wymaganych standardów Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach otrzymał zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 24/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. bezterminowe zezwolenie na prowadzenie DPS dla 104 osób przewlekle psychicznie chorych.